Fajnbox

Newsletter

Všeobecné obchodní podmínky


I.Úvodní základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné a závazné pro nákup v internetovém obchodě www.fajnbox.cz/eshop. Tyto podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti a dále upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Zasláním závazné objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí v plném rozsahu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

II.Vymezení pojmů

Dodavatel/ prodávající
Milan Roztočil, IČ 69141509 se sídlem Nerudova 1491, Náchod, PSČ 54701 je společností (dále je prodávající), která poskytuje výrobky a služby na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Odběratel/ kupující
Odběratel koncový spotřebitel (dále jen kupující) –  fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za účelem užívání a nejedná se o osobu, která výrobky či služby nakupuje k další podnikatelské činnosti. Právní vztahy výslovně neupravené dle VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy s nimi souvisejícími.

Odběratel obchodní partner (dále jen kupující) - fyzická či právnická osoba, která při uzavření a následném plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Právní vztahy výslovně neupravené dle VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy s nimi souvisejícími.

Kupní smlouva - objednávka odběratele je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Elektronická objednávka – vzniká vyplněním a odesláním předepsaných údajů a náležitostí formuláře internetového obchodu. Odeslaná objednávka prezentuje kupní smlouvu mezi dodavatelem a odběratelem. Podmínkou platnosti přijaté a akceptované elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle Všeobecných obchodních podmínek v rámci České republiky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 

III.Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, adresa) jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje jsou ponechány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje všech zákazníků jsou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

IV.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je řádné uzavření kupní smlouvy na základě VOP mezi dodavatelem a odběratelem, ve které se dodavatel zavazuje objednávku vyřídit a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce odběratele.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny (den úhrady sjednané kupní ceny), jeho převzetím od přepravce . Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Odběratel (kupující) se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje odebrat a uhradit celkovou cenu prodávajícímu nebo jemu pověřenému zástupci přepravní společnosti. Při převzetí zásilky od zástupce přepravní společnosti obdrží kupující přiložený daňový doklad v zásilce. Daňový doklad slouží zároveň jako list záruční. Dodavatel si vymezuje právo odmítnout objednávku v případě, že odběratel opakovaně neplní svůj závazek odběru zboží ani úhrady sjednané kupní ceny.

Dodavatel se zavazuje na základě objednávky odběratele poskytnout výrobky a služby podle kupní smlouvy, provést je řádně a v co nejkratším termínu, a v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, má právo na prodloužení dodací lhůty.
Dodavatel se zavazuje informovat odběratele o všech okolnostech znemožňujících plnění
smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby ze strany odběratele
mohla být přijata nutná opatření. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečné domluvené odpovídající lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího plnění odstoupit.

 

V.Objednání zboží a uzavření smlouvy

On-line objednávka –  vložením zboží do košíku internetového obchodu a následném potvrzením VOP objednávky
Elektronickou poštou (e-mailem) – zboží je možné objednávat na této emailové adrese  fajnbox@fajnbox.cz  
Telefonicky – objednávku je možné zadat prostřednictvím pracovníka společnosti na telefonním čísle +420 605 96 63 20  v časovém rozmezí 9 – 19 hod ( PO- PÁ).

Náležitosti objednávky
Povinností kupujícího je uvést pravdivou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Dále je nutné dodržet tyto náležitosti objednávky:

Jméno a příjmení odběratele, fakturační adresa,
Obchodní jméno a sídlo, IČ, DIČ (v případě obchodního partnera nebo odběratelské firmy, je-li registrován jako plátce DPH)
Dodací název odběratele , dodací adresa (pokud je rozdílná od fakturační adresy),
telefonické spojení (nutné pro případné změny v objednávce),
kód a název zboží, popis, druh zboží, množství a cena zboží dle ceníku,
případné doplňující údaje sloužící k upřesnění dodávky nebo dodání zboží.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Kupující má možnost zkontrolovat stav a průběh vyřizování objednávky na internetové stránce www.fajnbox.cz/eshop  po registraci a následném přihlášení.

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o neobvyklé zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, tak, aby při přepravě bylo minimalizováno porušení či zničení přepravované věci dle platných nařízení přepravních společností.

 

VI.Zrušení objednávky , odstoupení od smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit objednávku, případně její část, v následujících zde uvedených případech. Objednané zboží již není dostupné u dodavatele (výroba byla ukončena, nedodává se), nebo došlo k výraznému způsobu změny prodejní ceny.
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, jiné možnosti).

Pokud již došlo k úhradě za zboží ze strany kupujícího (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Zvýší-li se zásadním způsobem cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je koncovým spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv dalších poplatků.
Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 platnou od 1. 1. 2001 odstoupit od smlouvy nebo zrušit odeslanou objednávku do 14 dnů od doručení zásilky i bez udání důvodu. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží a je vymezeno reklamačním řádem společnosti Milan Roztočil (www.fajnbox.cz/eshop).

V případě vrácení zboží kupujícím je určující datum odeslání zásilky –vyznačený datum na zásilce při samotném podání a to nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Pro přijetí tohoto požadavku je nejvhodnější písemná forma, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odeslat a předat prodávajícímu kompletní, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení,  v původním stavu a obalu a s veškerým dodaným příslušenstvím zpět, v záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje). Po fyzickém příjmu a kontrole vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku za zboží bez dopravného (viz.dopravní podmínky ) bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty 14 dní pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Zaslání kupujícím zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Dále není možno odstoupit od následujících uzavřených smluv:
audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal - toto ustanovení má zabránit nelegálnímu zkopírování
noviny, periodika a časopisy a samozřejmě ani jejich předplatné
zboží upravené podle přání nebo potřeb spotřebitele
zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a některé další uvedené v odstavci 8 § 53 Občanského zákoníku.

V případě nesplnění některé z uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.

V případě přijetí vráceného zboží zpět prodejcem musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán elektronickou cestou, a podepsaný dobropis společně s prokazatelným uvedením čísla bankovního účtu doručit na adresu prodejce (elektronickou poštou nebo v písemné formě). Na základě podepsaného dobropisu včetně bankovního účtu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.


VII.Dodací podmínky
 
Dodavatel si vymezuje právo dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby
(pověřené osoby přepravní společnosti). Zpravidla se jedná o dopravce přepravní společností DPD nebo České pošty. Za dodání zboží se považuje jeho předání
dopravci k přepravě pro odběratele a jeho následné převzetí kupujícím.

Při dodání a převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky
v přítomnosti pověřené osoby přepravní společnosti – počet balíků, poškození krabice, neúplnost či jiné další poškození vlivem přepravy.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno odmítnout  a bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 dnů od původního převzetí zásilky. Pozdější oznámení nebudou akceptována ani uznána jako oprávněná.

V případě této situace je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a co nejdříve zaslat kopii e-mailem prodávajícímu. Po odeslání tohoto zápisu kupující výrazně urychluje řešení reklamace dodaného zboží a jeho opětovného dodání. V případě, že nebude zápis o škodě sepsán, nebude reklamace akceptována. Prodejce může použít průkazné vysvětlení, že zboží bylo dodáno v pořádku nepoškozené.

Pro kupujícího, který není spotřebitel ale odběratel (obchodní partner), platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


VIII.Platební podmínky, ceny

Bankovním převodem - platba se provádí předem a po připsání platby na náš účet Vám je zboží následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků Vámi zvolenou přepravní společností (DPD, Česká pošta). Číslo bankovního účtu společnosti Milan Roztočil je uvedeno v hlavním menu kontakty. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky, které obdržíte v potvrzení Vaší objednávky.

Dobírkou - zboží je expedováno Vámi zvolenou přepravní společností (DPD, Česká pošta) a cena hrazena až při převzetí zboží od přepravní společnosti.

Hotově (jen na základě telefonické domluvy) -  úhrada za zboží je složena v sídle společnosti firmy Milan Roztočil při osobním odběru. K objednávce již není účtováno žádné dopravné. V případě osobního odběru zboží je nutné vytvořit objednávku a poté vyčkat na oznámení k převzetí požadovaného zboží v rámci potvrzení skladové dostupnosti a přípravy zboží.


Zboží je umístěno a prezentováno na stránkách www.fajnbox.cz/eshop , kde jsou
zobrazeny příslušné aktuální ceny zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Při kontrole a akceptaci objednávek potvrdí prodávající platnost ceny objednaného zboží a její dostupnost. V situaci nahlášení vyšší ceny dodavatelem oproti původní ceně z objednávky, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Dodavatel dále negarantuje okamžitou dostupnost všech nabízených položek na stránkách www.fajnbox.cz/eshop


IX.Dopravní podmínky , poštovné a balné

Cena za přepravu zboží je připočítána ke každé objednávce a její přesně stanovenou výši dle podmínek dopravy VOP hradí kupující v závislosti na způsobu zvolené dopravy. V případě, že částka za objednané zboží překročí stanovenou hranici 2000 Kč, je tato částka za dopravné hrazena prodávajícím.
V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a vrácením zásilky prodávajícímu se částka dopravného nevrací, jelikož se jedná o službu třetí strany.

Česká pošta - přepravní společnost zajišťuje přepravu zásilek pro firmy i fyzické osoby. Zboží je doručeno zpravidla do 2 dní po odeslání z našeho skladu. V případě nezastižení odběratele na adrese dodání je zboží uloženo na nejbližší poště . Kupující si může v pracovních hodinách příslušné pošty zásilku vyzvednout v časovém horizontu 7 dní od uložení. V případě nepřevzetí se zásilka vrací zpět na náš expediční sklad.

DPD -  poskytovatel expresních zásilkových služeb – přepravní společnost zajišťuje kvalitní přepravu zásilek pro firmy v rámci České republiky. Zboží je doručeno následující pracovní den po odeslání z našeho skladu. V případě nezastižení odběratele na adrese dodání je zboží opětovně doručováno další pracovní den-maximálně však třikrát – poté se zásilka vrací zpět na náš expediční sklad. Zásilku je možné sledovat pomocí internetových stránek po zadání čísla balíku. Doručení zásilky je zpravidla avizováno telefonicky kupujícímu a doručeno v časovém rozmezí od 8-17 hodiny. Kupující si musí zajistit odebrání objednaného zboží v tomto časovém intervalu.

Cena za poštovné a balné

Česká pošta
Bankovní převod
Cena za odeslání zásilky 65,80 Kč bez DPH , 79 Kč s DPH (při platbě bankovním převodem)
Dobírka
Cena za odeslání zásilky s dobírkou 82,5 Kč bez DPH, 99 Kč s DPH

DPD
Bankovní převod
Cena za odeslání zásilky 82,5 Kč bez DPH , 99 Kč s DPH (při platbě bankovním převodem)
Dobírka
Cena za odeslání zásilky s dobírkou 107,5 Kč bez DPH, 129 s DPH


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky